تبلیغات
شعر و عرفان - دیدگاه مولوی نسبت به مرگ و معاد در مثنوی معنوی
 

دیدگاه مولوی نسبت به مرگ و معاد در مثنوی معنوی

نوشته شده توسط :ع خداداد
شنبه 2 اردیبهشت 1391-09:40 ب.ظ

در شعر ذیل مولوی  رفتن انسان از این دنیا را به داستان تشنه ای تشبیه

 میکند که نزدیک چشمۀ آبی بوده ولی بین او و چشمه دیوار بلندی وجود

 داشته است و آن تشنه آرام آرام به کندن دیوار مشغول میشود و هرچه

 تشنگی بیشتر باشد سرعت کندن دیوار بیشتر میشود و سپس اشاره دارد

 به اینکه تا از این تن خاکی نجات نیابیم نمیتوانیم بر اب حیات سجده بزنیم:

کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب

بر لب جو بوده دیواری بلند                  بر سر دیوار تشنهٔ دردمند

مانعش از آب آن دیوار بود                  از پی آب او چو ماهی زار بود

ناگهان انداخت او خشتی در آب             بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب

چون خطاب یار شیرین لذیذ                مست کرد آن بانگ آبش چون نبیذ

از صفای بانگ آب آن ممتحن              گشت خشت‌انداز از آنجا خشت‌کن

آب می‌زد بانگ یعنی هی ترا               فایده چه زین زدن خشتی مرا

تشنه گفت آبا مرا دو فایده‌ست               من ازین صنعت ندارم هیچ دست

فایدهٔ اول سماع بانگ آب                    کو بود مر تشنگان را چون رباب

بانگ او چون بانگ اسرافیل شد           مرده را زین زندگی تحویل شد

یا چو بانگ رعد ایام بهار                   باغ می‌یابد ازو چندین نگار

یا چو بر درویش ایام زکات                 یا چو بر محبوس پیغام نجات

چون دم رحمان بود کان از یمن            می‌رسد سوی محمد بی دهن

یا چو بوی احمد مرسل بود                 کان به عاصی در شفاعت می‌رسد

یا چو بوی یوسف خوب لطیف             می‌زند بر جان یعقوب نحیف

فایدهٔ دیگر که هر خشتی کزین              بر کنم آیم سوی ماء معین

کز کمی خشت دیوار بلند                    پست‌تر گردد بهر دفعه که کند

پستی دیوار قربی می‌شود                    فصل او درمان وصلی می‌بود

سجده آمد کندن خشت لزب                  موجب قربی که واسجد واقترب

تا که این دیوار عالی‌گردنست              مانع این سر فرود آوردنست

سجده نتوان کرد بر آب حیات              تا نیابم زین تن خاکی نجات

بر سر دیوار هر کو تشنه‌تر                زودتر بر می‌کند خشت و مدر

هر که عاشقتر بود بر بانگ آب          او کلوخ زفت‌تر کند از حجاب

او ز بانگ آب پر می تا عنق             نشنود بیگانه جز بانگ بلق

ای خنک آن را که او ایام پیش           مغتنم دارد گزارد وام خویش

اندر آن ایام کش قدرت بود                صحت و زور دل و قوت بود

وان جوانی همچو باغ سبز و تر          می‌رساند بی دریغی بار و بر

چشمه‌های قوت و شهوت روان           سبز می‌گردد زمین تن بدان

خانهٔ معمور و سقفش بس بلند             معتدل ارکان و بی تخلیط و بند

پیش از آن کایام پیری در رسد            گردنت بندد به حبل من مسد

خاک شوره گردد و ریزان و سست       هرگز از شوره نبات خوش نرست

آب زور و آب شهوت منقطع               او ز خویش و دیگران نا منتفع

ابروان چون پالدم زیر آمده                چشم را نم آمده تاری شده

از تشنج رو چو پشت سوسمار            رفته نطق و طعم و دندانها ز کار

روز بیگه لاشه لنگ و ره دراز           کارگه ویران عمل رفته ز ساز

بیخهای خوی بد محکم شده                قوت بر کندن آن کم شده

در اشعار ذیل مولوی رنجهای و سختیهایی را که در زندگی انسان متحمل

 میشود را اجزای مرگ و زیر مجموعۀ مرگ میداند و اشاره میکند که اگر

 این اجزای مرگ برای انسان شیرین باشد ،کلّ مجموعه را که عبارت از

 مرگ باشد ،خداوند برای انسان شیرین میکند ولی اگر برای کسی رنج و

 مشکلات جزئی غیر قابل تحمل باشد ،کل آن هم بسیار سخت میشود و

هرکس زندگی شیرینی د اشته باشد ،مرگ تلخی خواهد داشت:

این همه غمها که اندر سینه‌هاست                از بخار و گرد باد و بود ماست

این غمان بیخ‌کن چون داس ماست               این چنین شد و آنچنان وسواس ماست

دان که هر رنجی ز مردن پاره‌ایست            جزو مرگ از خود بران گر چاره‌ایست

چون ز جزو مرگ نتوانی گریخت              دان که کلش بر سرت خواهند ریخت

جزو مرگ ار گشت شیرین مر ترا             دان که شیرین می‌کند کل را خدا

دردها از مرگ می‌آید رسول                    از رسولش رو مگردان ای فضول

هر که شیرین می‌زید او تلخ مرد               هر که او تن را پرستد جان نبرد

گوسفندان را ز صحرا می‌کشند                 آنک فربه‌تر مر آن را می‌کشند

در اشعار ذیل مولوی حرکت انسان از مرحلۀ جماد و نبات را تا مرگ

 یاد آور میشود و اشاره میکند که اول به حالت نباتی در امدیم و سپس

 با مردنی که در واقع تولدی دیگر باره بود به مرحلۀ نطفه در آمدیم

 و سپس با مرگی دوباره روح در ما دمیده شد و جان در بدن ما ایجاد

 گردید و به مرحلۀ جنینی و حیوانی در آمدیم و سپس با مرگی دوباره

 متولد شدیم و انسانی گردیدیم و سپس با مرگی دوباره به مرحلۀ

 کاملتری خواهیم رفت.پس چرا از مردن بترسیم.

جواب گفتن عاشق عاذلان را وتهدید کنندگان را

گفت من مستسقیم آبم کشد                        گرچه می‌دانم که هم آبم کشد

هیچ مستقسقی بنگریزد ز آب                    گر دو صد بارش کند مات و خراب

گر بیاماسد مرا دست و شکم                    عشق آب از من نخواهد گشت کم

از جمادی مردم و نامی شدم                      وز نما مردم به حیوان برزدم

مردم از حیوانی و آدم شدم                      پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم

حملهٔ دیگر بمیرم از بشر                         تا بر آرم از ملایک پر و سر

وز ملک هم بایدم جستن ز جو                   کل شیء هالک الا وجهه

بار دیگر از ملک قربان شوم                    آنچ اندر وهم ناید آن شوم

پس عدم گردم عدم چون ارغنون                گویدم که انا الیه راجعون

مرگ دان آنک اتفاق امتست                     کاب حیوانی نهان در ظلمتست

همچو نیلوفر برو زین طرف جو                همچو مستسقی حریص و مرگ‌جو

مرگ او آبست و او جویای آب                  می‌خورد والله اعلم بالصواب

ای فسرده عاشق ننگین نمد                       کو ز بیم جان ز جانان می‌رمد

سوی تیغ عشقش ای ننگ زنان                  صد هزاران جان نگر دستک‌زنان

جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز                آب را از جوی کی باشد گریز

آب کوزه چون در آب جو شود                 محو گردد در وی و جو او شود

وصف او فانی شد و ذاتش بقا                  زین سپس نه کم شود نه بدلقا

خویش را بر نخل او آویختم                    عذر آن را که ازو بگریختم

در اشعار ذیل مولوی مرحلۀ کمال انسان را در این میبیند که از

 مرگ هراسی نداشته باشد و اگر کسی به این مرحله رسید به کمال

 ایمان دست پیدا کرده است وگرنه ایمان او ناقص است و باید در

پی کامل کردن ایمان خود باشد و ایمان وقتی کامل میشود که از

مرگ نهراسد.

ترک آن کردیم کو در جست و جوست        تاکه پیش از مرگ بیند روی دوست

تا رهد از مرگ تا یابد نجات                    زانک دید دوستست آب حیات

هر که دید او نباشد دفع مرگ                 دوست نبود که نه میوه‌ستش نه برگ

کار آن کارست ای مشتاق مست               کاندر آن کار ار رسد مرگت خوشست

شد نشان صدق ایمان ای جوان               آنک آید خوش ترا مرگ اندر آن

گر نشد ایمان تو ای جان چنین                نیست کامل رو بجو اکمال دین

هر که اندر کار تو شد مرگ‌دوست           بر دل تو بی کراهت دوست اوست

چون کراهت رفت آن خود مرگ نیست      صورت مرگست و نقلان کردنیست

چون کراهت رفت مردن نفع شد              پس درست آید که مردن دفع شد

گفت عاشق دوست می‌جوید بتفت            چونک معشوق آمد آن عاشق برفت

عاشق حقی و حق آنست کو                  چون بیاید نبود از تو تای مو

صد چو تو فانیست پیش آن نظر             عاشقی بر نفی خود خواجه مگر

سایه‌ای و عاشقی بر آفتاب                    شمس آید سایه لا گردد شتاب

در غزلی در دیوان شمس مولوی دربارۀ مرگ چنین آورده است:

مرگ اگر مرد است گو نزد من آی           تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

من از او عمری ستانم جاودان                او زمن دلقی ستاند رنگ رنگ

نظرات() 


Buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 02:24 ق.ظ

Thanks a lot. Lots of data.

non 5 mg cialis generici how to buy cialis online usa tadalafil 20 mg warnings for cialis cialis en 24 hora usa cialis online order a sample of cialis cialis tablets cialis side effects il cialis quanto costa
buy cialis cheap
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:00 ق.ظ

Beneficial posts. Cheers!
buying cialis in colombia cialis lilly tadalafi safe site to buy cialis online venta cialis en espaa cialis uk cialis cipla best buy cialis super acti compare prices cialis uk cialis generico online cialis 5 mg
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:19 ب.ظ

You've made your point!
cialis generico lilly comprar cialis navarr cialis preise schweiz buy cialis side effects of cialis cialis manufacturer coupon look here cialis order on line cialis prices cialis online when can i take another cialis
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:51 ق.ظ

Excellent content. Cheers!
acquisto online cialis cialis canada prix de cialis american pharmacy cialis canadian discount cialis cialis price in bangalore prescription doctor cialis cialis official site cialis 20 mg effectiveness acquisto online cialis
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 01:53 ب.ظ

Thanks a lot! I appreciate this.
cialis coupons printable cialis pills price each click here take cialis prezzo di cialis in bulgaria where to buy cialis in ontario where do you buy cialis venta cialis en espaa order a sample of cialis buy cialis cheap 10 mg cialis professional from usa
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 02:26 ق.ظ

Terrific knowledge. Appreciate it.
cialis generique 5 mg side effects of cialis we use it cialis online store buy cialis cialis per paypa cialis for sale south africa where to buy cialis in ontario tadalafil 20 mg cialis en 24 hora cialis side effects
buy cialis online us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 01:23 ب.ظ

Terrific postings. Thanks a lot!
cialis generic availability cialis online cialis side effects dangers cialis canada on line cialis purchasing cilas cialis kaufen bankberweisung the best site cialis tablets tarif cialis france preis cialis 20mg schweiz
buy generic cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 02:07 ق.ظ

Regards! I appreciate it.
effetti del cialis buy generic cialis we use it 50 mg cialis dose cialis 05 weblink price cialis only now cialis 20 mg cialis tablets australia generic cialis review uk cialis wir preise chinese cialis 50 mg
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 01:08 ب.ظ

Seriously a good deal of helpful information!
generic cialis with dapoxetine cialis online nederland price cialis per pill achat cialis en itali buy cialis sample pack generic cialis with dapoxetine fast cialis online buy cheap cialis in uk only best offers 100mg cialis rezeptfrei cialis apotheke
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 01:55 ق.ظ

Many thanks! A lot of postings!

cialis y deporte free cialis cialis 5 mg buy cialis side effects low dose cialis blood pressure cialis side effects dangers cialis generisches kanada cialis 20 mg cialis 200 dollar savings card cialis alternative
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 01:28 ق.ظ

You revealed it fantastically.
buy cialis online legal buy cialis online cuanto cuesta cialis yaho costo in farmacia cialis cialis 100 mg 30 tablet recommended site cialis kanada cialis 5 mg buying cialis overnight precios cialis peru cialis side effects
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 02:08 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
generic cialis levitra brand cialis generic get cheap cialis cialis efficacit estudios de cialis genricos acheter cialis kamagra venta de cialis canada generico cialis mexico cialis 20 mg best price chinese cialis 50 mg
buy cialis pills online
جمعه 9 آذر 1397 02:22 ق.ظ

Thank you, Lots of tips.

tadalafilo we like it cialis soft gel buy cheap cialis in uk brand cialis nl generic cialis soft gels buy cialis online cheapest generic cialis at walmart cialis purchasing cialis venta a domicilio prices on cialis 10 mg
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:02 ب.ظ

Many thanks, A lot of knowledge.

cialis prezzo in linea basso cialis official site cialis australia org tadalafil 10 mg buy cialis click now buy cialis brand online cialis generic for cialis cialis sans ordonnance cialis australian price
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:51 ق.ظ

Thanks, A good amount of write ups!

side effects for cialis cialis 20 mg best price female cialis no prescription no prescription cialis cheap generic cialis levitra tadalafil generic acheter cialis meilleur pri cialis pills cialis 10mg prix pharmaci when can i take another cialis
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:22 ب.ظ

Thank you, An abundance of knowledge!

il cialis quanto costa click here take cialis cialis online cialis kamagra levitra we choice cialis uk cialis tadalafil canadian cialis female cialis no prescription preis cialis 20mg schweiz we choice cialis uk
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:24 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
recommended site cialis kanada cialis sicuro in linea cialis online napol cialis 5 mg effetti collateral cialis online we like it safe cheap cialis cialis preise schweiz enter site very cheap cialis cialis professional yohimbe cialis efficacit
levitra 20 mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:27 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
levitra without a doctor prescription buy levitra 20 mg levitra 20 mg bayer prezzo levitra generic buy levitra 20 mg generic levitra generic levitra levitra without a doctor prescription levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg kopen
buy cialis online best price
سه شنبه 10 مهر 1397 07:53 ق.ظ

Regards. I like this!
we recommend cialis info buy brand cialis cheap low dose cialis blood pressure where to buy cialis in ontario cialis efficacit brand cialis generic cialis patent expiration cialis 5 mg scheda tecnica we like it cialis soft gel wow look it cialis mexico
Cialis pills
یکشنبه 8 مهر 1397 04:50 ق.ظ

Kudos! Very good information.
buy online cialis 5mg buying brand cialis online canadian cialis i recommend cialis generico cialis vs viagra buy brand cialis cheap only best offers 100mg cialis recommended site cialis kanada cialis 100mg suppliers cialis 30 day trial coupon
buy cialis usa
شنبه 7 مهر 1397 02:15 ق.ظ

Good data. Kudos!
online prescriptions cialis the best site cialis tablets purchasing cialis on the internet generic for cialis cialis pills in singapore cialis pas cher paris we choice cialis uk link for you cialis price generic cialis at walmart cialis online napol
canada online pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 06:33 ب.ظ

Thank you, An abundance of facts!

canadian pharmacy viagra canada pharmacies online prescriptions canadian pharmacy world canadian pharmacies that ship to us pharmacy canada reviews canadian drugs canadian pharmacy cialis pharmacy trusted pharmacy canada pharmacy canada plus
http://cialisvonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:02 ب.ظ

You said that fantastically!
cialis for bph generic cialis pill online cialis tadalafil cialis 20mg cialis cost legalidad de comprar cialis effetti del cialis free cialis cialis prezzo al pubblico cialis generic
http://viagravonline.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 04:58 ب.ظ

Amazing tons of beneficial data!
buy cialis uk no prescription we use it cialis online store cialis italia gratis generic cialis 20mg tablets where do you buy cialis generic cialis soft gels cialis generique cialis rckenschmerzen cialis coupons printable viagra vs cialis vs levitra
viagravonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:44 ق.ظ

Good facts. Appreciate it.
200 cialis coupon venta cialis en espaa cialis rezeptfrei sterreich enter site 20 mg cialis cost cialis online napol price cialis per pill look here cialis order on line cialis savings card cialis para que sirve we recommend cialis best buy
canada pharmacy online
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:27 ب.ظ

Whoa many of good material!
pharmacy canada 24 drugs for sale in uk canadian pharmaceuticals stocks best canadian mail order pharmacies drugs for sale in uk is trust pharmacy in canada legitimate canada medications cheap canadian pharmacy viagra brand drugstore online canada good canadian online pharmacies
Online cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:18 ب.ظ

Reliable stuff. Regards!
free cialis cipla cialis online viagra vs cialis vs levitra cialis 20 mg cost cipla cialis online price cialis best cialis daily dose generic we recommend cialis best buy cialis purchasing cialis online
http://cialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:04 ق.ظ

Many thanks. Ample info!

how to buy cialis online usa cialis et insomni i recommend cialis generico cialis coupons low dose cialis blood pressure tadalafil 20mg safe dosage for cialis cialis generic tadalafil buy buy cialis online cialis farmacias guadalajara
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:40 ب.ظ

Wonderful information. Appreciate it!
cialis 20mg prix en pharmacie cialis 5 effetti collaterali buying cialis in colombia buying cialis overnight cialis dosage generic cialis 20mg uk viagra vs cialis vs levitra cialis side effects dangers cialis kaufen bankberweisung cialis 5 mg schweiz
where can i buy viagra uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:50 ق.ظ

Thanks a lot! Wonderful stuff!
viagra pharmacy viagra cheap viagra buy levitra i want to buy viagra online buy sildenafil uk cheap sildenafil uk how to get viagra cheap buy brand viagra viagra cheap levitra buy viagra uk buy viagra plus
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox